InLoCom novice

InCo gibanje predstavljeno v Državnem svetu RS

V Državnem svetu RS je na Posvetu "Nove smeri družbenega razvoja med pravičnostjo in učinkovitostjo" Violeta Bulc predstavila slovenske izkušnje na temo "Vloga civilne družbe v razvoju inovacijskega prostora". Posvet je organiziral predsednik Državnega sveta, mag. Blaž Kavčič, poleg Bulčeve so slovenske poglede predstavili še minister za šolstvo in šport,dr. Igor Lukšič, in Lidija Jerkič, podpredsednica Državnega sveta RS. Glavno predavanje je imel švedski politik, Pär Anders Nuder, ki je govoril o prilagajanju zaposlenih spreminjajočim se potrebam gospodarstva.

InCo konferenca 2009 odprla dialog za soustvarjanje inovativne družbe

InCo konferenca 2009[/url] (Konferenca o inovacijskem komuniciranju), ki jo je organiziralo podjetje Vibacom d.o.o., iniciator in koordinator InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije. Konferenca je pokazala pomembnost dialoga za interdisciplinarno povezovanje in soustvarjanje inovativne družbe. Na otvoritvi konference je kot častni podpornik nastopil predsednik republike dr. Danilo Türk, ki je v svojem nagovoru izpostavil, kako pomembne za razvoj so podjetniško-civilne iniciative, kot je InCo gibanje – inovacijsko komuniciranje. Samo konferenco vidi kot priložnost, da »občutimo potencial tega prostora, da se pogovorimo o iniciativah, ki obstajajo, da damo tem iniciativam podporo, da jih podpremo kot odločilne za kakovost našega prihodnjega razvoja«. Hkrati je predsednik države poudaril, da je potrebno te iniciative mobilizirati in ideje manifestirati, in da upa, da se bo z InCo gibanjem in podobnimi iniciativami uspelo »vzpostavljati potrebne mreže v naši družbi, potrebna omrežja, mostove med izjemnimi posamezniki in organizacijami na različnih področjih. Presegati moramo ustaljene vzorce in pokazati inovativnost tudi pri ustvarjanju novih, svežih, času in prostoru odgovarjajočih socialnih in poslovnih modelov, temelječih na temeljnih vrednotah, kot je delo, kot je solidarnost« (Vir: Predsednikov govor)
Predsednikovemu nastopu je sledil govor mag. Violete Bulc iz Vibacoma, ki je predstavila pomen InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, katerega poslanstvo je spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. Bulčevi je sledil nastop mag. Tatjane Fink iz Trima, ki je pokazala dobre primere, ki jih Trimo kot podjetje izkazuje v povezavi z ostalimi deležniki inovacijskega prostora.
Otvoritvenemu delu, ki ga je povezoval Peter Testen, je sledila podelitev »InJo nagrad 2009« - nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo. InJo nagrade se podeljujejo posameznim novinarskim prispevkom, ki poročajo o inovacijah, inovacijskih procesih, inovativnih podjetjih, inovatorjih in inovativnih zgodbah po InJo načelih. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih, objavljen v letu 2008, je prejel Samo Kranjec iz Financ, in sicer za prispevek »Ustanovite slovenski klub inovacijsko odličnih.« Pod pokroviteljstvom Vibacoma bo odpotoval na 6. Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki se bo maja odvijala na Stanfordski univerzi. Več o InJo nagradi 2009 in prejemnikih priznanj.
Drugi del konference je potekal v sproščenem vzdušju s t.i. dialogi v interaktivnih vozliščih, v katerih so udeleženci konference z vrhunskimi strokovnjaki razpravljali o možnostih spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti pri posamezniku in skupinah, v odprtem prostoru in v širši družbi. Omenjenim dialogom je sledila predstavitev posameznih dognanj in pobud v vozliščih, ki bodo zapisana, in objavljena v letni publikaciji InCo Manifest 2009. V drugem delu programa se je vzporedno odvijala tudi posebna Delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade. Osnovnošolci in srednješolci, prejemniki priznanj za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti, so se na delavnici srečali z mladimi inovatorji in ustvarjali zgodbe o njih na plakatih.
Konferenco je s glasbeno-vizualnimi vložki popestril Lado Jakša, ki je ujel ritem inovativnosti in Srca Slovenije s svojo avtorsko glasbo. Kot uvod v dialog v vozliščih pa je s svojim izvirnim vložkom nastopil priznani violinist Miha Pogačnik.

Fotogalerija

Kratek video Domna Lombergerja

Z InCo konferenco si organizator in partnerji InCo gibanja prizadevajo ozavestiti pomen dialoga za prebujanje drznosti posameznika, ustvarjalnosti prostora in inovativnosti družbe. Izpostaviti želijo pomembnost prepoznavanja, razumevanja in spodbujanja inovativnosti s pomočjo njenega celovitega in sistematičnega komuniciranja. Hkrati spodbuja sodelovanje vseh, ki tvorijo t.i. inovacijski prostor (podjetja, država, znanstvene in raziskovalne institucije, vzgojno-izobraževalni sistemi, akademske ustanove,…) ter med njimi krepi mrežne interdisciplinarne povezave. Člani programskega odbora letošnje konference so: Peter Testen (Adverbum) kot predsednik odbora, in člani odbora: Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.), Ladeja Godina Košir (IPRK d.o.o.), Sonja Klopčič (Trimo d.d.), Jurij Giacomelli (Gorenje Design Studio, d.o.o.), Saša Gradišek (Center za razvoj Litija, d.o.o.), Mitja Jermol (CT3 - Institut Jozef Stefan), Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Iztok Osojnik (pesnik), Nataša Koražija (Finance d.d.), Gabrijela Hauptman (OŠ Litija), Suzana Antič (Vrtec Trnovo). InCo konferenca 2009 se je razvila kot nadgradnja Konference o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju Stanford po Stanfordu, ki se je v Sloveniji odvijala od leta 2006. InCo konferenca 2009 predstavlja letno srečanje dosedanjih soustvarjalcev projektov inovacijskega komuniciranja in novinarstva kot tudi nekaterih ostalih projektov, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost. Namenjena je tudi vsem, ki jih tema zanima oz. želijo postati na tem področju aktivni. Gre za letni dogodek t.i. InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, katerega koordinator je podjetje Vibacom. Projekti in iniciative znotraj gibanja pa se soustvarjajo skupaj s t.i. partnerji InCo gibanja (Trimo, Center za razvoj Litija, Adria Mobil, BTC, Elektro Maribor, Kostak, Vinakoper, Atech, Občina Hrpelje-Kozina, IPRK, Mediade, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Združenje Manager, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Institut Jožef Stefan(CT3), VPŠ DOBA, SIQ, Umanotera, Tri muhe, OŠ Litija, Vrtec Trnovo, OŠ Danile Kumar, DreamEthic Change, PROJA-Zavod za uresničevanje dobrih idej, Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Stanfordska univerza)

1. InLoCom konferenca - konferenca o inovativni lokalni skupnosti

V sodelovanju s Centrom za razvoj Litija smo izvedli 1. konferenco o inovativni lokalni skupnosti, na kateri smo predstavili inovativnost kot najpomembnejši izziv za razvoj lokalne skupnosti. Konferenčno dogajanje je potekalo skozi predstavitev primerov dobrih praks, orodij in modelov, ki lahko udejanjijo inovativnost v različnih sferah življenja, v katerih delujemo.

Več. Na konferenci smo v okviru InCo Jr. projekta podelili tudi lokalna priznanja za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti, ki so nastajali v sklopu delavnic na temo inovativnega podjetništva. Podelil jih je župan Litije, g. Franci Rokavec, vsi nagrajenci pa se bodo za nagrado zabavali v adrenalinskem parku. Priznanja je prejelo kar 18 učencev/dijakov izmed 22-ih poslanih prispevkov. Učence, dijake in cicibane bomo še naprej spodbujali k prepoznavanju inovacij, inovativnih posameznikov in izjemnih dosežkov v njihovem okolju ter komuniciranju o njih preko InJo nagrade, saj verjamemo, da s tem dvigujemo samozavest tako mladine kot tudi prostora ter razvijamo spoštovanje do drugačnosti in inovativnosti.

Srečanje »Ozimnica idej 2008« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008

V organizaciji podjetja Vibacom in Inštituta za poslovno rast in kreativnost se je 2.12.2008, v Mestnem muzeju v Ljubljani, odvijalo srečanje »Ozimnica idej« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008. Glavni namen srečanja je bil oblikovati povzetke iniciativ in projektov inovacijskega novinarstva in komuniciranja (InJo/InCo) v slovenskem prostoru ter spodbuditi dialog s predstavniki izbranih vladnih institucij. Sporočilo dogodka je, da sta čas in prostor prav v času krize dozorela za udejanjanje medstrukturnih horizontalnih povezav ter socialnih mrež, ki vodijo k inovativnim prebojem. To dokazujejo številne iniciative in realizirani projekti, predstavljeni v Manifestu InJo-InCo 2008, ki kličejo po aktivaciji medijev, vladnih struktur in javnih finančnih virov, če naj postanejo del dnevne proaktivne razvojne politike. Vstopamo v Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti – izkoristimo priložnost za umestitev Slovenije na zemljevid inovativnih družb.

Srečanja se je udeležilo preko 30 partnerjev in podpornikov InJo-InCo koncepta, predstavniki različnih deležnikov inovacijskega prostora, kot tudi predstavniki nove vlade. Srečanje in dialog z udeleženci sta vodili spodbujevalki InJo projekta in InCo gibanja mag. Violeto Bulc, Vibacom, in mag. Ladeja Godina Košir, IPRK. Ključni poudarki srečanja so bili:
• Vloga pozitivnega odnosa do krizne situacije, aktivno prilagajanje kot odgovor na spremembe in spodbujanje k iskanju trajnostnih rešitev (kriza kot priložnost).
• Vpliv inovacijskega komuniciranja in novinarstva pri vzpostavljanju inovacijskih prostorov - kratka predstavitev pojmov in konkretnih projektov izvedenih v 2008 (Konferenca Stanford po Stanfordu 2008, Predkonferenčne InCo delavnice, InJo nagrada 2008, InJo Jr. - inovacijsko novinarstvo za osnovnošolce in srednješolce, InJo Ba. - inovacijsko novinarstvo za študente, InLoCom – inovativna lokalna skupnost).
• Izpostaviti projekte na področju InJo-InCo, ki imajo tudi v naslednjem letu razvojni potencial.
• Posredovati povzetek ugotovitev in iniciativo novi vladi za podporo projektov, ki preko inovacijskega komuniciranja spodbujajo razvoj Slovenije kot inovativne družbe.

Kot ugotavlja začetnica InJo koncepta v Sloveniji, mag. Violeta Bulc, ki v podjetju Vibacom že 4 leta izvaja InJo projekte: "Leto 2009 je proglašeno za evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. Podporniki civilne InCo iniciative nismo zaznali konkretnih programov oz. projektov, ki bi jih slovenska vlada in njene institucije podpirale. Z nabora predstavljenih projektov je razvidno, da vsebine s področja spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti v prostoru obstajajo, njihovo financiranje pa ni sistemsko urejeno". "Prepoznavamo priložnost, da v kontekstu InCo gibanja povežemo vsebine in njihove nosilce z državnimi strukturami in viri financiranja ter tako v kar najkrajšem času začnemo delovati proaktivno in v inovacijsko družbo usmerjeno", dodaja mag. Ladeja Godina Košir, ki v okviru IPRK Inštituta za poslovno rast in kreativnost vzpostavlja platformo za povezovanje deležnikov inovacijskega prostora, in vzpodbuja njihovo medsebojno komuniciranje.

Predkonferenčne InCo delavnice

IPRK - Inštitut za poslovno rast in kreativnost in Vibacom sta v sklopu Stanford po Stanfordu 2008 - 3. regionalne konference o inovacijskem novinarstvu/komuniciranju organizirala predkonferenčne InCo delavnice.

Namen delavnic je bil razgovor na temo pomena, vloge in vsebine komunikacijskih strategij za spodbujanje inovativnosti pri različnih deležnikih. Ugotovitve delavnic bodo služile kot iztočnice za oblikovanje ključnih izzivov na temo inovativnosti, ki jih bodo bolj poglobljeno obravnavali na junijski konferenci ter v obliki konferenčnega manifesta posredovali širši slovenski javnosti.

Prve predkonferenčne InCo delavnice smo izvedli v torek, 8. aprila 2008, v prostorih Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja v Ljubljani, in sicer za področje šolstva, medijev in lokalnih skupnosti. Drugi sklop delavnic je bil izveden 23. aprila v prostorih Združenja manager. Tokrat smo obravnavali področje znanosti (akademsko-raziskovalna sfera) in gospodarstva. Pogovarjali smo se o tem, kako na posameznem področju prepoznavati izvirne ideje in inovativne preboje, kako oblikovati izvirne zgodbe o svoji inovativnosti, kako skomunicirati inovativnost podjetja interni in eksterni javnosti in kako upravljati komuniciranje o inovativnosti.

Sestanek skupine za razvoj InJo koncepta v Sloveniji

Člani iniciativne skupine za razvoj InJo koncepta v Sloveniji so se zbrali na uvodnem sestanku, na katerem so predstavili izhodišča za nadgradnjo in razvoj koncepta. Na srečanju je prišlo do pobude za razširitev koncepta InJo na inovacijsko komuniciranje (InCo) z upoštevanjem vseh deležnikov inovacijskega prostora.
Ključna projekta v naslednjem letu bosta junijska konferenca Stanford po Stanfordu 2008 in razpis s podelitvijo naj InJo nagrad 2008 in štipendije za Innovation Journalism Program na Stanfordski Univerzi.

Prvi dan Regionalne konference o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2007

V organizaciji podjetja Vibacom d.o.o. se je končal prvi dan »Regionalne konference o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2007«. Konferenca, na katerem so imeli predstavitvene govore tudi evropski komisar dr. Janez Potočnik, minister dr. Žiga Turk in managerka mag. Tatjana Fink, je poglobila razumevanje inovativnost in vlogo medijev v spodbujanju le-te. Vrhunec prvega dne konference je bila slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo, med katerimi sta slavila Nataša Koražija iz revije Manager za najboljši prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2006, in Sašo Dolenc za dosežke na področju ozaveščanja javnosti o znanstvenih dosežkih z uporabo inovacijskega novinarstva v Sloveniji v letu 2006. Na konferenci so ugledni gosti iz gospodarstva, novinarstva, politike, akademske in znanstvene sfere razpravljali o razvoju inovativnosti v Evropi in vlogo medijev v njej ter o inovativnih zgodbah v medijih. Skupna ugotovitev udeležencev je, da so inovacije danes ključni vzvod za generiranje dodane vrednosti, in da lahko le s povezovanjem ključnih akterjev, kot so gospodarstvo, država, znanstveno-raziskovalne institucije, lokalne skupnosti in mediji, naredimo največ za preobrazbo Slovenije kot tudi Evrope v inovativno družbo.

Otvoritveni nagovori
Zbrane je najprej pozdravil publicist Dušan Snoj, ki v razvoju koncepta inovacijskega novinarstva v Sloveniji sodeluje že od samega začetka. Sledil je govor dr. David Nordforsa, idejnega očeta koncepta inovacijskega novinarstva, ki je govoril o pomenu inovacijskega novinarstva za globalno gibanje o inovativnosti ter poudaril, da potrebujemo neodvisno novinarstvo, ki bo pokrivalo inovativno gospodarstvo, če želimo, da to postane del demokratične družbe. Govor ministra Službe Vlade za razvoj, dr. Žige Turka, ki je izpostavil, da je inovativnost ključna točka evropske razvojne strategije, in je pomembna za razvoj Slovenije, zato pozdravlja inicativo inovacijskega novinarstva. Udeležencem je zaželel uspešno in inovativno konferenco, ki bo postregla z veliko novimi idejami, kako postati drugačni novinarji, in pozval medije, naj pišejo o ljudeh, ki živijo izven ustaljenih okvirov. Pogled gospodarstva na vlogo medijev v oblikovanju inovacijske družbe je podala direktorica Trima mag. Tatjana Fink, in mag. Violeta Bulc, ki je koordinatorka koncepta »Inovacijsko novinarstvo« za Slovenijo je predstavila ključne teme 4. InJo konference na Stanfordu in njihovo vpetost v slovenski prostor.

Razvoj Inovativnosti v EU in vloga medijev
V drugem delu konference je uvoden govor na temo Razvoja Inovativnosti v EU in vloga medijev, podal evropski komisar za znanost in raziskave dr. Janez Potočnik, ki je pozdravil udeležence: »Spodbujam inovacijsko novinarstvo zaradi enega preprostega razloga – povečuje razumevanje vrednosti znanja. In da bi dobili politično, finančno in javno podporo za znanje, mora biti to bolje razumljeno«. V nadaljevanju je Jens Erik Lund, projektni koordinator Nordic Innovation Centra, predstavil ključne teme PRO INNO Evropske konference o grozdih in inovacijah, ki se bo pod slovenskim predsedovanjem EU odvijala v začetku leta 2008. Sledila je okrogla miza, ki jo je moderiral mag. Jurij Giacomelli, in je goste, Jens Erika Lunda (projektni koordinator, Nordic Innovation Centre, svetovalec za VINNOVA), prof. dr. Jadran Lenarčič (direktor, Inštitut Jožefa Štefana), dr. Lidija Honzak (direktorica, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije), mag. Sonja Klopčič (inovativna managerka), Nataša Koražija (nagrajena InJo novinarka, Manager), izzval na temo, kako inovativnosti smo v Evropi, in kaj ustvarja inovativna okolja.

Slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo
Vrhunec prvega dne konference je bila slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo, ki je bila razdeljena na tri dele. Prvič, v organizaciji podjetja Vibacom in pod pokroviteljstvom Tehnološke agencije Slovenije (TIA) so bile podeljene nagrada in priznanja »InJo nagrada 2007«, ki sta jih podelila predsednik mednarodne komisije Dušan Snoj in iniciatorka nagrade Violeta Bulc. »Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2006« je prejela Nataša Koražija iz Managerja s prispevkom »Tekstil je lahko high-tech«, objavljen v 7. številki revije Manager, iz leta 2006. Zmagovalka bo maja 2008 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. V kategoriji »Najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih ali glasilih v letu 2006« je priznanje prejela Vesna Petkovšek iz Gorenja s prispevkom »Rast je rezultat dobro vodenega inovativnega procesa«, objavljen v internem glasilu Gorenja d.d., Pika na G. Komisija je odločila, da si glede na veliko število prijavljenih prispevkov v glavni kategoriji (77) posebna priznanja zaslužijo še prispevki Marjane Dremelj v Podjetniku, Primož Kaučič v Podjetniku, Sare Sonje Lunder v IRT3000, Mateja Peternelja v Profitu in Sama Kranjca iz Financ. Drugič, v organizaciji Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije je bila podeljena nagrada »Futurum za inovacijsko novinarstvo 2007«, za dosežke na področju ozaveščanja javnosti o znanstvenih dosežkih z uporabo inovacijskega novinarstva v Sloveniji v letu 2006. Nagrado je prejel Sašo Dolenc, ki je s svojimi članki avtorji na področju poljudne znanosti uspel zapletene znanstvene dosežke razložiti širši javnosti na jasen in zanimiv način s tem, da je ostal pri tej razlagi natančen in znanstven. Tretjič, v okviru projekta Inovativna lokalna skupnost, ki ga vodi Matej Zupančič iz Centra za razvoj Litija, so bile podeljena priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti med osnovnošolci in srednješolci (ki so sodelovali na delavnicah projekta InLoComm).

Inovativne zgodbe v medijih
Pogostitvi po podelitvi je sledila tematika Inovativne zgodbe v medijih, kjer je svoj pogled na temo najprej predstavil direktor Evropskega novinarskega centra Wilfried Ruetten, ki se je preko »Skype« povezave pogovarjal z Violeto Bulc. Sledila je uvodna predstavitev doc. dr. Marka Milosavljeviča, ki je svoj pogled na inovativne zgodbe predstavil s primerjavo misli Orwela in Huxleya. Okroglo mizo na predstavljeno temo je povezoval Boštjan Tadel, urednik Marketing magazina, ki je izzval paneliste (Jan Sandred (VINNOVA), dr. Marko Milosavljevič (docent, visokošolski učitelj, FDV), Polona Pibernik (direktorica in vodja razvoja, Mediade), prof. dr. Dragan Mihailović (znanstvenik, Inštitut Jožef Štefan), Robert Mulej (direktor in urednik Slovenian Business Report), Vesna Petkovšek (dobitnica InJo priznanja za interne medije, Gorenje). Eno izmed sporočil govorcev je bilo, da je pomembna vloga urednikov, ki zbirajo, katera pomembna, inovativna sporočila, bodo prišla v dejansko objavo.

Znani nagrajenci InJo nagrade 2007

Mednarodna komisija v organizaciji podjetja Vibacom je izbrala zmagovalce »InJo nagrade 2007«. V kategoriji »Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2006« je zmagovalka Nataša Koražija iz Managerja s prispevkom »Tekstil je lahko high-tech«, objavljen v 7. številki revije Manager, iz leta 2006. V kategoriji »Najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih ali glasilih v letu 2006« je zmagovalka Vesna Petkovšek iz Gorenja s prispevkom »Rast je rezultat dobro vodenega inovativnega procesa«, objavljen v internem glasilu Gorenja d.d., Pika na G. Prispevek je bil zbran med 18 prijavljenimi. Po mnenju komisije zmagovalni prispevek Nataše Koražija najbolj ustreza danim kriterijem, predvsem pa pokaže celovito razumevanje inovacijskih procesov, v kateri se prepletajo različni vidiki, in upošteva odločilni vpliv inovacij na razvoj prihodnosti. Zmagovalka bo pod pokroviteljstvom Tehnološke agencije Slovenije (TIA) maja 2008 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Komisija je odločila, da si glede na veliko število prijavljenih prispevkov v glavni kategoriji (77) posebna priznanja zaslužijo še naslednji prispevki:

    Marjana Dremelj, Podjetnik: Zeleni podjetniški trendi *Primož Kaučič, Podjetnik: Ključne so notranje inovacije *Sara Sonja Lunder, IRT3000: Spodbujanje inovativnosti med mladimi *Matej Peternelj, Profit: Bomo s tehnološkimi centri dosegli razvojni preboj? *Samo Kranjec, Finance: Kako utirati pot znanosti in inovativnosti
Nagrajencem bodo nagrade in priznanja podeljene na Regionalni konferenci o inovacijskem novinarstvu »Stanford po Stanfordu 2007«, 14. junija 2007 ob 16h. S podelitvijo nagrade in priznanj želiimo spodbuditi inovacijsko novinarstvo v slovenskih medijih in prispevati k globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva.

Slovenska InJo iniciativa na 4. Konferenci o inovacijskem novinarstvu na Univerzi Stanford

Violeta Bulc iz Vibacoma je predavala na 4. konferenci o inovacijskem novinarstvu na Univerzi Stanford, kjer je predstavila slovenski razvoj inovacijskega novinarstva in zgodbo InJo vpliva na razvoj inovativnih ekosistemov (primer inovativne lokalne skupnosti) »Klik« za prezentacijo.

Srečanje z ravnatelji osnovnih šol in gimnazije v okviru projekta inovativna lokalna skupnost

V okviru projekta »Litija, mesto inovativnosti– inovativna lokalna skupnost« smo izpeljali uspešen sestanek z ravnatelji osnovnih in srednjih šol v regiji. Namen sestanka je bilo predstaviti ravnateljem razvoj projektov inovativne lokalne skupnosti in inovativnega novinarstva, predvsem pa najti priložnosti za spodbujanje razmišljanja in pisanja o inovativnosti na nivoju osnovnih in srednjih šol. S predstavniki OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Litija Gradec, OŠ Litija in Gimnazije Litija smo se dogovorili za izvedbo delavnic s šolarji, na katerih bo sodelovalo preko 120 učencev osnovnih in srednjih šol. Na delavnicah bomo predstavili koncept inovacij, inovativnega razmišljanja in inovacijskega novinarstva, jim pokazali načine prepoznavanja elementov inovativnosti in jih spodbudili, da o tem tudi pišejo in objavljajo prispevke v šolskih glasilih. Najboljši prispevek o inovativnosti bomo tudi nagradili v okviru podeljevanja nagrade za najboljši InJo prispevek. Projekt bosta izpeljala Center za razvoj Litija in Vibacom, velika zahvala pa gre vodstvu omenjenih šol, ki so prepoznali pomen spodbujanja inovativnosti med mladimi.